Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
 
 
 
 

 
 Tổng số cầu tìm thấy cho chiều dài cầu 3 ngày là 370 - Số ngày cầu kéo dài nhất là 10 ngày
Số ngày cầu chạy:
 
Soi cầu tính đến ngày 18/10/2018
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác
BẢNG CẦU RÚT GỌN
0: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2: 20 21 22 23 24 26 27 28
3: 30 31 32 34 36 37 38 39
4: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
5: 50 51 54 55 56 57 58 59
6: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
7: 70 72 74 76 77 78 79
8: 80 81 84 85 86 87 88 89
9: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
 
Cầu cũ 130 cầu (là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[001] Cặp số: 34, 43
[002] Cặp số: 93, 39
[003] Cặp số: 91, 19
[004] Cặp số: 42, 24
[005] Cặp số: 49, 94
[006] Cặp số: 67, 76
[007] Cặp số: 68, 86
[008] Cặp số: 62, 26
[009] Cặp số: 68, 86
[010] Cặp số: 66, 66
[011] Cặp số: 09, 90
[012] Cặp số: 04, 40
[013] Cặp số: 19, 91
[014] Cặp số: 20, 02
[015] Cặp số: 58, 85
[016] Cặp số: 54, 45
[017] Cặp số: 54, 45
[018] Cặp số: 55, 55
[019] Cặp số: 90, 09
[020] Cặp số: 34, 43
[021] Cặp số: 36, 63
[022] Cặp số: 34, 43
[023] Cặp số: 01, 10
[024] Cặp số: 06, 60
[025] Cặp số: 00, 00
[026] Cặp số: 08, 80
[027] Cặp số: 96, 69
[028] Cặp số: 90, 09
[029] Cặp số: 94, 49
[030] Cặp số: 93, 39
[031] Cặp số: 70, 07
[032] Cặp số: 18, 81
[033] Cặp số: 18, 81
[034] Cặp số: 14, 41
[035] Cặp số: 11, 11
[036] Cặp số: 76, 67
[037] Cặp số: 70, 07
[038] Cặp số: 70, 07
[039] Cặp số: 10, 01
[040] Cặp số: 12, 21
[041] Cặp số: 18, 81
[042] Cặp số: 14, 41
[043] Cặp số: 17, 71
[044] Cặp số: 40, 04
[045] Cặp số: 40, 04
[046] Cặp số: 48, 84
[047] Cặp số: 63, 36
[048] Cặp số: 69, 96
[049] Cặp số: 62, 26
[050] Cặp số: 65, 56
[051] Cặp số: 68, 86
[052] Cặp số: 31, 13
[053] Cặp số: 56, 65
[054] Cặp số: 50, 05
[055] Cặp số: 58, 85
[056] Cặp số: 74, 47
[057] Cặp số: 79, 97
[058] Cặp số: 68, 86
[059] Cặp số: 63, 36
[060] Cặp số: 61, 16
[061] Cặp số: 04, 40
[062] Cặp số: 00, 00
[063] Cặp số: 04, 40
[064] Cặp số: 03, 30
[065] Cặp số: 07, 70
[066] Cặp số: 01, 10
[067] Cặp số: 08, 80
[068] Cặp số: 66, 66
[069] Cặp số: 67, 76
[070] Cặp số: 48, 84
[071] Cặp số: 41, 14
[072] Cặp số: 08, 80
[073] Cặp số: 04, 40
[074] Cặp số: 02, 20
[075] Cặp số: 01, 10
[076] Cặp số: 04, 40
[077] Cặp số: 07, 70
[078] Cặp số: 46, 64
[079] Cặp số: 37, 73
[080] Cặp số: 32, 23
[081] Cặp số: 98, 89
[082] Cặp số: 98, 89
[083] Cặp số: 94, 49
[084] Cặp số: 21, 12
[085] Cặp số: 17, 71
[086] Cặp số: 14, 41
[087] Cặp số: 08, 80
[088] Cặp số: 60, 06
[089] Cặp số: 66, 66
[090] Cặp số: 77, 77
[091] Cặp số: 70, 07
[092] Cặp số: 72, 27
[093] Cặp số: 08, 80
[094] Cặp số: 02, 20
[095] Cặp số: 06, 60
[096] Cặp số: 88, 88
[097] Cặp số: 24, 42
[098] Cặp số: 79, 97
[099] Cặp số: 98, 89
[100] Cặp số: 84, 48
[101] Cặp số: 21, 12
[102] Cặp số: 95, 59
[103] Cặp số: 92, 29
[104] Cặp số: 96, 69
[105] Cặp số: 48, 84
[106] Cặp số: 15, 51
[107] Cặp số: 18, 81
[108] Cặp số: 44, 44
[109] Cặp số: 47, 74
[110] Cặp số: 74, 47
[111] Cặp số: 20, 02
[112] Cặp số: 21, 12
[113] Cặp số: 07, 70
[114] Cặp số: 16, 61
[115] Cặp số: 13, 31
[116] Cặp số: 14, 41
[117] Cặp số: 70, 07
[118] Cặp số: 78, 87
[119] Cặp số: 08, 80
[120] Cặp số: 06, 60
[121] Cặp số: 04, 40
[122] Cặp số: 07, 70
[123] Cặp số: 04, 40
[124] Cặp số: 07, 70
[125] Cặp số: 34, 43
[126] Cặp số: 05, 50
[127] Cặp số: 85, 58
[128] Cặp số: 88, 88
[129] Cặp số: 84, 48
[130] Cặp số: 86, 68
Cầu mới tạo 240 cầu (là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào)
[131] Cặp số: 31, 13
[132] Cặp số: 37, 73
[133] Cặp số: 32, 23
[134] Cặp số: 30, 03
[135] Cặp số: 37, 73
[136] Cặp số: 37, 73
[137] Cặp số: 95, 59
[138] Cặp số: 92, 29
[139] Cặp số: 92, 29
[140] Cặp số: 97, 79
[141] Cặp số: 99, 99
[142] Cặp số: 98, 89
[143] Cặp số: 98, 89
[144] Cặp số: 94, 49
[145] Cặp số: 97, 79
[146] Cặp số: 41, 14
[147] Cặp số: 45, 54
[148] Cặp số: 48, 84
[149] Cặp số: 43, 34
[150] Cặp số: 44, 44
[151] Cặp số: 41, 14
[152] Cặp số: 19, 91
[153] Cặp số: 18, 81
[154] Cặp số: 14, 41
[155] Cặp số: 69, 96
[156] Cặp số: 63, 36
[157] Cặp số: 64, 46
[158] Cặp số: 63, 36
[159] Cặp số: 00, 00
[160] Cặp số: 07, 70
[161] Cặp số: 19, 91
[162] Cặp số: 18, 81
[163] Cặp số: 64, 46
[164] Cặp số: 60, 06
[165] Cặp số: 62, 26
[166] Cặp số: 62, 26
[167] Cặp số: 68, 86
[168] Cặp số: 68, 86
[169] Cặp số: 63, 36
[170] Cặp số: 66, 66
[171] Cặp số: 61, 16
[172] Cặp số: 61, 16
[173] Cặp số: 61, 16
[174] Cặp số: 89, 98
[175] Cặp số: 86, 68
[176] Cặp số: 81, 18
[177] Cặp số: 87, 78
[178] Cặp số: 21, 12
[179] Cặp số: 26, 62
[180] Cặp số: 20, 02
[181] Cặp số: 06, 60
[182] Cặp số: 04, 40
[183] Cặp số: 01, 10
[184] Cặp số: 02, 20
[185] Cặp số: 54, 45
[186] Cặp số: 56, 65
[187] Cặp số: 50, 05
[188] Cặp số: 51, 15
[189] Cặp số: 50, 05
[190] Cặp số: 58, 85
[191] Cặp số: 56, 65
[192] Cặp số: 93, 39
[193] Cặp số: 99, 99
[194] Cặp số: 96, 69
[195] Cặp số: 94, 49
[196] Cặp số: 92, 29
[197] Cặp số: 92, 29
[198] Cặp số: 97, 79
[199] Cặp số: 98, 89
[200] Cặp số: 94, 49
[201] Cặp số: 93, 39
[202] Cặp số: 34, 43
[203] Cặp số: 37, 73
[204] Cặp số: 39, 93
[205] Cặp số: 28, 82
[206] Cặp số: 00, 00
[207] Cặp số: 01, 10
[208] Cặp số: 89, 98
[209] Cặp số: 89, 98
[210] Cặp số: 93, 39
[211] Cặp số: 97, 79
[212] Cặp số: 92, 29
[213] Cặp số: 90, 09
[214] Cặp số: 94, 49
[215] Cặp số: 76, 67
[216] Cặp số: 76, 67
[217] Cặp số: 78, 87
[218] Cặp số: 11, 11
[219] Cặp số: 14, 41
[220] Cặp số: 15, 51
[221] Cặp số: 10, 01
[222] Cặp số: 14, 41
[223] Cặp số: 10, 01
[224] Cặp số: 18, 81
[225] Cặp số: 13, 31
[226] Cặp số: 14, 41
[227] Cặp số: 12, 21
[228] Cặp số: 11, 11
[229] Cặp số: 15, 51
[230] Cặp số: 16, 61
[231] Cặp số: 17, 71
[232] Cặp số: 80, 08
[233] Cặp số: 79, 97
[234] Cặp số: 70, 07
[235] Cặp số: 76, 67
[236] Cặp số: 91, 19
[237] Cặp số: 97, 79
[238] Cặp số: 94, 49
[239] Cặp số: 90, 09
[240] Cặp số: 97, 79
[241] Cặp số: 11, 11
[242] Cặp số: 10, 01
[243] Cặp số: 49, 94
[244] Cặp số: 49, 94
[245] Cặp số: 68, 86
[246] Cặp số: 37, 73
[247] Cặp số: 57, 75
[248] Cặp số: 59, 95
[249] Cặp số: 50, 05
[250] Cặp số: 62, 26
[251] Cặp số: 67, 76
[252] Cặp số: 61, 16
[253] Cặp số: 00, 00
[254] Cặp số: 09, 90
[255] Cặp số: 01, 10
[256] Cặp số: 86, 68
[257] Cặp số: 88, 88
[258] Cặp số: 03, 30
[259] Cặp số: 02, 20
[260] Cặp số: 00, 00
[261] Cặp số: 00, 00
[262] Cặp số: 04, 40
[263] Cặp số: 60, 06
[264] Cặp số: 63, 36
[265] Cặp số: 46, 64
[266] Cặp số: 40, 04
[267] Cặp số: 46, 64
[268] Cặp số: 42, 24
[269] Cặp số: 40, 04
[270] Cặp số: 44, 44
[271] Cặp số: 47, 74
[272] Cặp số: 62, 26
[273] Cặp số: 61, 16
[274] Cặp số: 64, 46
[275] Cặp số: 69, 96
[276] Cặp số: 69, 96
[277] Cặp số: 08, 80
[278] Cặp số: 03, 30
[279] Cặp số: 09, 90
[280] Cặp số: 04, 40
[281] Cặp số: 07, 70
[282] Cặp số: 01, 10
[283] Cặp số: 05, 50
[284] Cặp số: 08, 80
[285] Cặp số: 06, 60
[286] Cặp số: 03, 30
[287] Cặp số: 07, 70
[288] Cặp số: 47, 74
[289] Cặp số: 32, 23
[290] Cặp số: 62, 26
[291] Cặp số: 94, 49
[292] Cặp số: 91, 19
[293] Cặp số: 94, 49
[294] Cặp số: 90, 09
[295] Cặp số: 95, 59
[296] Cặp số: 24, 42
[297] Cặp số: 27, 72
[298] Cặp số: 27, 72
[299] Cặp số: 14, 41
[300] Cặp số: 02, 20
[301] Cặp số: 07, 70
[302] Cặp số: 72, 27
[303] Cặp số: 78, 87
[304] Cặp số: 86, 68
[305] Cặp số: 09, 90
[306] Cặp số: 38, 83
[307] Cặp số: 39, 93
[308] Cặp số: 38, 83
[309] Cặp số: 36, 63
[310] Cặp số: 34, 43
[311] Cặp số: 88, 88
[312] Cặp số: 80, 08
[313] Cặp số: 84, 48
[314] Cặp số: 27, 72
[315] Cặp số: 77, 77
[316] Cặp số: 92, 29
[317] Cặp số: 90, 09
[318] Cặp số: 97, 79
[319] Cặp số: 84, 48
[320] Cặp số: 81, 18
[321] Cặp số: 80, 08
[322] Cặp số: 22, 22
[323] Cặp số: 28, 82
[324] Cặp số: 23, 32
[325] Cặp số: 21, 12
[326] Cặp số: 94, 49
[327] Cặp số: 94, 49
[328] Cặp số: 95, 59
[329] Cặp số: 48, 84
[330] Cặp số: 18, 81
[331] Cặp số: 41, 14
[332] Cặp số: 40, 04
[333] Cặp số: 74, 47
[334] Cặp số: 15, 51
[335] Cặp số: 26, 62
[336] Cặp số: 28, 82
[337] Cặp số: 24, 42
[338] Cặp số: 24, 42
[339] Cặp số: 21, 12
[340] Cặp số: 04, 40
[341] Cặp số: 17, 71
[342] Cặp số: 10, 01
[343] Cặp số: 11, 11
[344] Cặp số: 10, 01
[345] Cặp số: 18, 81
[346] Cặp số: 17, 71
[347] Cặp số: 79, 97
[348] Cặp số: 01, 10
[349] Cặp số: 28, 82
[350] Cặp số: 67, 76
[351] Cặp số: 05, 50
[352] Cặp số: 08, 80
[353] Cặp số: 04, 40
[354] Cặp số: 01, 10
[355] Cặp số: 14, 41
[356] Cặp số: 17, 71
[357] Cặp số: 87, 78
[358] Cặp số: 86, 68
[359] Cặp số: 86, 68
[360] Cặp số: 84, 48
[361] Cặp số: 81, 18
[362] Cặp số: 87, 78
[363] Cặp số: 58, 85
[364] Cặp số: 50, 05
[365] Cặp số: 86, 68
[366] Cặp số: 81, 18
[367] Cặp số: 64, 46
[368] Cặp số: 67, 76
[369] Cặp số: 94, 49
[370] Cặp số: 44, 44
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 7 lần
Cặp số 01, 10 xuất hiện 15 lần
Cặp số 02, 20 xuất hiện 8 lần
Cặp số 03, 30 xuất hiện 5 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 17 lần
Cặp số 05, 50 xuất hiện 8 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 8 lần
Cặp số 07, 70 xuất hiện 15 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 12 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 10 lần
Cặp số 11, 11 xuất hiện 5 lần
Cặp số 12, 21 xuất hiện 8 lần
Cặp số 13, 31 xuất hiện 4 lần
Cặp số 14, 41 xuất hiện 14 lần
Cặp số 15, 51 xuất hiện 5 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 8 lần
Cặp số 17, 71 xuất hiện 6 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 13 lần
Cặp số 19, 91 xuất hiện 6 lần
Cặp số 22, 22 xuất hiện 1 lần
Cặp số 23, 32 xuất hiện 4 lần
Cặp số 24, 42 xuất hiện 6 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 9 lần
Cặp số 27, 72 xuất hiện 5 lần
Cặp số 28, 82 xuất hiện 4 lần
Cặp số 34, 43 xuất hiện 7 lần
Cặp số 36, 63 xuất hiện 8 lần
Cặp số 37, 73 xuất hiện 6 lần
Cặp số 38, 83 xuất hiện 2 lần
Cặp số 39, 93 xuất hiện 7 lần
Cặp số 44, 44 xuất hiện 4 lần
Cặp số 45, 54 xuất hiện 4 lần
Cặp số 46, 64 xuất hiện 7 lần
Cặp số 47, 74 xuất hiện 6 lần
Cặp số 48, 84 xuất hiện 10 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 15 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 1 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 4 lần
Cặp số 57, 75 xuất hiện 1 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 5 lần
Cặp số 59, 95 xuất hiện 5 lần
Cặp số 66, 66 xuất hiện 4 lần
Cặp số 67, 76 xuất hiện 9 lần
Cặp số 68, 86 xuất hiện 14 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 7 lần
Cặp số 77, 77 xuất hiện 2 lần
Cặp số 78, 87 xuất hiện 6 lần
Cặp số 79, 97 xuất hiện 11 lần
Cặp số 88, 88 xuất hiện 4 lần
Cặp số 89, 98 xuất hiện 9 lần
Cặp số 92, 29 xuất hiện 7 lần
Cặp số 99, 99 xuất hiện 2 lần

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc sao the
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.
Thông tắc cống, Kính mắt